Aanbod



pijltje

Agenda






Mijn aanbod

Ik werk als trainer/adviseur en als coach zowel met schoolleiders als met docenten.

Training van schoolleiders en teamleiders/afdelingsleiders
Ik verzorg trainingen over de volgende onderwerpen:

• leiding geven: onderwijskundig/inhoudelijk leiderschap, persoonlijk/inspirerend leiderschap;

• ontwikkelen van en werken in een professionele cultuur;

• verbeteren van opbrengsten. Vanuit het VO-Raad project Leren Verbeteren begeleid ik scholen die van de inspectie het oordeel ‘zwak’ hebben gekregen.

Het resultaat van de training is:

• versterkt leiderschap

• verbetering van de werkcultuur in het managementteam en in het docententeam.

De studiebelasting is tenminste 12 uur.

Training van docenten
Ik verzorg trainingen over de volgende onderwerpen:

• leiding geven aan de sectie
• taalbeleid (training van de taalcoördinator/werkgroep taalbeleid, verzorgen van studiemiddag voor een docententeam);

• thema’s uit het vak Nederlands: lezen, literatuur, schrijfonderwijs, spreek- en luisteronderwijs, toetsen;

• motiveren en activeren van leerlingen; differentiëren

Het resultaat van de training is:

• sectievoorzitters die beter toegerust zijn voor hun taak en weten hoe ze hun sectie kunnen leiden;

• realisatie van taalbeleid; concreet en praktisch toepasbaar:
- grotere deskundigheid van de docenten; uitgebreider repertoire

De studiebelasting is tenminste 12 uur

Coaching
Ik coach individuele schoolleiders, secties en individuele docenten. De vraag van de gecoachte staat daarbij centraal. Mijn aanpak is socratisch, dat wil zeggen dat ik de gecoachte verder help door vragen te stellen. Daarnaast geef ik feedback in het hier en nu: wat zie ik en wat hoor ik de gecoachte zeggen. Het werken aan bewustwording en inzetten van kwaliteiten gebruik ik als pijler voor groei en ontwikkeling.

Werkwijze
Als er een vraag komt van een school(leider) of docent, gaat het altijd om maatwerk. Daarom voer ik telefonisch of op de school een intakegesprek om scherp te krijgen wat de exacte vraag is, waar de training een antwoord op zal zijn. Na dit gesprek formuleer ik een voorstel en als de betrokkenen van de school daarmee akkoord gaan, start de training. Na afloop van elke bijeenkomst reflecteer ik samen met de opdrachtgever op de bijeenkomst. Zo nodig stel ik de inhoud en de werkwijze bij. Het gaat erom dat de betrokkenen daadwerkelijk uit de voeten kunnen met het gebodene. Kwaliteit en bruikbaarheid gaan hierdoor hand in hand.

Algemeen

In company training
De training wordt als maatwerk aangeboden, binnen de eigen school/scholengemeenschap.

Inhoud

De inhoud van de trainingen wordt samen met de school bepaald, even als de preciezere tijdsinvestering van zowel docenten als schoolleiders.

Voor wie?
De training is bedoeld voor docenten en leidinggevenden van minimaal HBO-niveau. De groep bestaat uit maximaal 20 docenten. Er kan indien gewenst met meerdere groepen gewerkt worden.

Hoe lang?

De training duurt over het algemeen drie of vier dagdelen.

Materiaal

Het gebruikte materiaal tijdens de bijeenkomsten wordt digitaal aan de deelnemers verstuurd. Werkmateriaal wordt verstrekt tijdens de bijeenkomsten. Indien relevant wordt een lijst met relevante publicaties omtrent het thema verstrekt.

Tarieven

Maatwerk op school:

Het tarief bedraagt € 600,- per dagdeel. Dit bedrag is inclusief BTW, reis- en materiaalkosten.
Voor een dagdeel training wordt een half dagdeel voorbereiding in rekening gebracht (onafhankelijk van het aantal deelnemers)
Voor adviesgesprekken met schoolleiding of projectgroepleden wordt geen voorbereiding in rekening gebracht.
Voor coachingsgesprekken van 2 uur, wordt twee uur in rekening gebracht (€ 300,- per gesprek)

Bovenschools aanbod:
Voor een studiedag of conferentiedag wordt een bedrag van € 295, – per deelnemer gefactureerd.
Voor een cursus van twee dagen wordt een totaalbedrag van € 545,- per deelnemer in rekening gebracht.